Obchodní podmínky

Obchodní podmínky LF Design – Luboš Flousek, verze č. I/2023

Luboš Flousek
obchodní označení LF Design
IČO: 88921913
se sídlem U Větrolamu 267, 550 01 Broumov
Provozovny na adresách: Riegrova 176, 547 01 Náchod, Česko,
upravující podmínky smlouvy o dílo a jejího plnění
kontaktní email: info@lfdesign.cz
kontaktní telefon: 603 875 529

V Náchodě dne : 1.1.2024


ČL.I . Definice některých pojmů

„LF Design“ je obchodní značka Zhotovitele;
„Elektronická adresa Objednatele“ se rozumí e-mailová adresa, která identifikuje elektronickou poštovní schránku Objednatele a byla Objednatelem sdělena, zpřístupněna kdykoliv v průběhu vzájemného jednání;
„Internetové stránky“ se rozumí (URL) www.lfdesign.cz/ prostřednictvím kterého Zhotovitel zveřejňuje tyto Obchodní podmínky;
„Objednatel“ se rozumí osoba, pro níž je Dílo zhotovováno, a která je smluvní stranou Smlouvy o dílo;
„Smlouva o dílo“ nebo dále také jako „Smlouva“ se rozumí smlouva o dílo, uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve smyslu § 2586 Občanského zákoníku, a to za níže uvedených podmínek. Není-li dohodnuto jinak, vzniká Smlouva o dílo uhrazením Zálohy;
„Strany“ je společné označení pro Objednatele a Zhotovitele;
„Cenová nabídka“ se rozumí závazná cenová nabídka Zhotovitele učiněná po skutečném zaměření Díla ze strany Zhotovitele a po klientských výběrech materiálů a provedení Díla ze strany Objednatele;
„Občanský zákoník“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
„Obchodní podmínky“ se rozumí všeobecné obchodní podmínky ve smyslu § 1751 Občanského zákoníku Zhotovitele;
„Osobní údaje“ se ve smyslu nařízení EU 2016/679 rozumí jakékoli poskytnuté informace o Objednateli (zejména jméno, příjmení, bydliště, telefonické údaje, fotografie (včetně selfie) a další údaje vyplývající z předloženého scanu občanského průkazu);
„Zhotovitel“ je Luboš Flousek, IČO: 88921913, se sídlem U Větrolamu 267, 550 01 Broumov, který podniká pod obchodní značkou LF Design;
„Cena díla“ je konečná cena za zhotovení Díla zahrnující všechny náklady na jeho provedení, není-li v Obchodních podmínkách, jiných smluvních dokumentech nebo v Občanském zákoníku uvedeno jinak;
„Dílo“ se rozumí zhotovení věci specifikované v Cenové nabídce Zhotovitele;
„Produkt“ nebo „Zboží“ se rozumí konkrétní Zboží nabízené Zhotovitelem na Internetových stránkách nebo v rámci jiné marketingové prezentace. V případě, že by smluvní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem nespadal pod dílo ve smyslu § 2586 a § 2587 Občanského zákoníku, ale jednalo se o kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl, Občanského zákoníku, použijí se tyto Obchodní podmínky přiměřeně;
„Spotřebitel“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (Zhotovitelem) nebo s ním jinak jedná.
„Staveniště“, „Místo realizace“, „Adresa montáže“ nebo „Místo plnění“ se rozumí prostor, kde bude Dílo Zhotovitelem prováděno, tj. kde bude probíhat instalace, montáž a další přípravní či související práce.;
„Záloha“ se rozumí část Ceny díla uhrazené formou zálohové platby před zahájením provádění díla;
„Zaměřovací protokol“ se rozumí písemný zápis sepsaný Objednatelem a Zhotovitelem, který obsahuje přesné údaje o zaměření Díla ze Strany Zhotovitele. Zaměření se provádí na základě informací a požadavků Objednatele. Zaměřovací protokol může obsahovat další ujednání mezi Stranami, která se stanou účinnými v okamžiku vzniku Smlouvy o dílo.

ČL.II . Úvodní a obecná ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti Stran při zhotovení Díla (eventuálně při prodeji Zboží) mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
2. Objednatel a Zhotovitel mohou v písemné formě upravit svá vzájemná práva a povinnosti odchylně od Obchodních podmínek. Taková odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
3. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ve věcech neupravených Smlouvou o dílo či Obchodní podmínkami se použijí zejména ustanovení o díle, tedy § 2586 a násl. Občanského zákoníku.
4. Znění Obchodních podmínek může Zhotovitel měnit či doplňovat. Změněné Obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
5. Zaplacením Zálohy nebo jiným zřejmým způsobem v průběhu jednání o Smlouvě o dílo dává Objednatel souhlas s těmito Obchodními podmínkami a potvrzuje, že se s nimi seznámil.

ČL.III . Vznik Smlouvy o dílo

1. Smlouva o dílo vzniká nejpozději úhradou Zálohy v plné výši ze strany Objednatele na základě zálohové faktury (tzv. proforma faktura) vystavené Zhotovitelem. Strany mohou Smlouvu o dílo uzavřít i jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o projevené vůli Stran a určitosti předmětu Díla. Úhradou Zálohy současně Objednatel souhlasí s Cenovou nabídkou Zhotovitele.
2. Záloha bude uhrazena ve lhůtě splatnosti uvedené na zálohové faktuře, která nebude kratší něž 5 dnů. V případě delší lhůty splatnosti uvedené na faktuře platí tato delší lhůta. V případě, že bude Záloha uhrazena až po lhůtě splatnosti, Smlouva o dílo vzniká, avšak Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy o dílo jednostranně odstoupit, neboť nelze vyloučit změnu okolností oproti okolnostem v době tvorby Cenové nabídky.
3. Objednatel bere na vědomí, že před zasláním závazné Cenové nabídky Zhotovitel zpravidla zasílá Informativní cenovou nabídku, která není pro Strany závazná a slouží jako podklad pro další jednání o Smlouvě o dílo.
4. Objednatel bere na vědomí, že zaměření Díla před uzavřením Smlouvy o dílo může být Zhotovitelem zpoplatněno.
5. Objednatel bere na vědomí, že údaje o dostupnosti Zboží nebo Produktů na Internetových stránkách nemusí být v době jednání o Smlouvě o dílo již aktuální a že se jedná o údaje informativní. Závazná specifikace Díla je uvedena v Cenové nabídce učiněné na základě skutečného zaměření Díla.

ČL.IV . Předmět Díla

1. Zhotovitel se Smlouvou o dílo zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele dílo v rozsahu uvedeném v Cenové nabídce a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za jeho plnění Cenu díla podle sjednaných platebních podmínek.
2. Rozsah a specifikace Díla (předmět díla) jsou uvedené v Cenové nabídce. Dílo bude provedeno podle Zaměřovacího protokolu a jeho případných příloh (například výkresová dokumentace, apod.). V případě rozporu mezi Cenovou nabídkou a Zaměřovacím protokolem má přednost Cenová nabídka.
3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo platným právním předpisům a závazným technickým normám. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, který je v rozporu se závaznými technickými normami.
4. Zhotovitel není povinen ověřovat správnost výpočtů a údajů předložených mu ze strany Objednatele. Nesprávnost těchto výpočtů a údajů jde k tíží Objednatele a může mít vliv na Cenu díla a termíny plnění.
5. Strany se dohodly, že drobné odchylky od zadání Díla, které nemění celkové řešení Díla, ani nemění Cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty písemným zápisem či jiným obdobným způsobem (mailová komunikace, SMS zprávy, apod), nebo pokud byla tato odchylka technicky a/nebo technologicky nezbytná.
6. Nastane-li důsledkem vydaného veřejnoprávního rozhodnutí, povolení, souhlasu, vyjádření apod. nutnost změny sjednaného Díla, zavazují se Strany uzavřít příslušný dodatek, ve kterém dohodnou především vliv na termíny plnění a Cenu Díla.
7. Bude-li Objednatelem vyžadováno provedení víceprací, nebo se ukáže nutnost víceprací (například nutnost montážních prací ve výšce více než 3 metry, nestabilní podklad zdiva/stěn, apod.), které nejsou obsaženy v Cenové nabídce nebo jejich přílohách, musí být tyto odsouhlaseny oběma Stranami, přičemž Strany jsou povinny dohodnout vliv na termíny plnění a Cenu Díla. Za vícepráce se považuje i zvýšená (časová/materiálová) náročnost montáže oproti zjevnou prohlídkou zjištěným místním podmínkám, pokud byla taková prohlídka při zaměření Díla Zhotovitelem provedena. Podkladem pro ocenění víceprací je Cenová nabídka, obsahuje-li nezbytné kalkulace pro dané vícepráce. Pokud se Strany nedohodnou na změně ceny Díla, je Objednatel oprávněn požadovat a účtovat 1.200,-Kč bez DPH za jednu hodinu práce.
8. Strany se mohou rovněž písemně dohodnout na omezení předmětu díla (tzv. méněpráce), v takovém případě se odpovídajícím způsobem poníží Cena Díla, přičemž pro ocenění méněprací je podkladem Cenová nabídka.

ČL.V . Termíny plnění a předání staveniště

1. Zhotovitel provede Dílo v termínech uvedených v Cenové nabídce, přičemž, není-li výslovně uvedeno jinak, uvedené termíny plnění/dodání jsou orientační a nezávazné, jelikož závisí i na okolnostech, které není Zhotovitel schopen v plné míře ovlivnit. Zhotovitel se však zavazuje postupovat při plnění svých povinností řádně a bez zbytečných průtahů. Termín plnění bude upřesněn v souvislosti s předáním Staveniště Zhotoviteli.
2. Strany se dohodnou na termínu a čase předání Staveniště (Místa plnění) alespoň 5 pracovních dnů předem, a to emailovou zprávou na kontaktní email nebo telefonicky. V případě, že se Strany na předání staveniště nedohodnou, je Objednatel povinen staveniště řádně předat a umožnit provádění Díla v termínu a čase stanoveném Zhotovitelem, který bude Zhotovitelem oznámen alespoň 2 pracovní dny předem. V případě, že bude provedení Díla Objednatelem zmařeno, a to například z důvodu nezpřístupnění a nepředání staveniště, a Objednatel neučiní nápravu ani na písemnou výzvu Zhotovitele, vzniká Zhotoviteli nárok na celou sjednanou Cenu Díla, a to i v případě odstoupení Zhotovitele od Smlouvy o dílo a následného vypořádání zaniklé smlouvy.
3. Objednatel je povinen zajisti předání Staveniště v dohodnutý nebo Zhotovitelem za výše uvedených podmínek stanovený termín a čas. Objednatel je povinen být při předání staveniště přítomen osobně, nebo zajistit jinou pověřenou osobu. V případě, že nebude Zhotoviteli v určený termín a čas předáno Staveniště, a Objednatel tak neučiní ani ve lhůtě 45 minut po plánovaném čase předání Staveniště, je Zhotovitel oprávněn požadovat paušální náhradu škody za marný výjezd jeho pracovníků. Pro tyto účely se paušální náhrada škody stanoví ve výši 25 Kč bez DPH za každý jeden ujetý kilometr pracovníka Zhotovitele (cesta je započítávána ve směru tam i zpět, případně i opakovaně).
4. Zhotovitel vyvine veškeré úsilí, aby instalace a montáž Díla byly provedeny v rámci jednoho pracovního dne. Nebude-li možné Dílo dokončit v rámci jednoho pracovního dne, je Objednatel povinen zpřístupnit Staveniště následující pracovní den/dny nebo v termínu a čase dohodnutém se Zhotovitelem.
5. Místo plnění stejně jako právní a faktickou možnost realizace Díla na něm zajišťuje Objednatel. Místo plnění předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání Staveniště prosté práv třetích osob a ve stavu, který umožňuje provádění Díla v plném rozsahu, a to po celou dobu provádění instalace a montáže Díla (tzv. stavební připravenost Objednatele). Objednatel je povinen před zahájením provádění Díla sdělit Zhotoviteli veškeré informace o stavu místa plnění, které jsou významné pro provedení Díla a jeho kvalitu, zejména o výchozím stavu elektroinstalace budovy/domu, stavu jejího zdiva, střechy a dalších potřebných prostor, a umožnit Zhotoviteli osobní prohlídku.
6. Termíny plnění se prodlužují v případě přerušení prací z důvodů nevhodných klimatických podmínek, které neumožňují z technologického hlediska jejich provádění nebo v případě vzniku překážek odpovídajících tzv. vyšší moci, které nemohl Zhotovitel předvídat ani objektivně ovlivnit. Za překážku odpovídající vyšší moci se pro účely Smlouvy o dílo považuje i prodlení dodavatelů Zhotovitele s dodáním nezbytných materiálů či služeb, které nebylo způsobeno důvody na straně Zhotovitele.
7. Zhotovitel není odpovědný za prodlení s termíny plnění v případě, že je jejich nedodržení způsobeno prodlením Objednatele nebo osob Objednatelem zajištěných. Za prodlení Objednatele se považuje mimo jiné neposkytnutí potřebné součinnosti k provádění Díla, například pokud se Objednatel ve sjednané, nebo přiměřené lhůtě nevyjádří k okolnostem provádění Díla, je-li jeho rozhodnutí nezbytné či potřebné pro plynulý průběh prací, a byl-li k tomu Zhotovitelem vyzván.

ČL.VI . Cena díla a platební podmínky

1. Cena Díla je uvedena v Cenové nabídce.
2. Objednatel uhradil před zahájením provádění Díla Zálohu. Záloha může být Zhotovitelem použita pro úhradu jakéhokoliv finančního plnění dle Smlouvy o dílo, u něhož je Objednatel v prodlení.
3. Objednatel je povinen uhradit zbývající část Ceny díla (standardně 40 % z ceny díla včetně DPH, není-li v Cenové nabídce uvedeno jinak) po dokončení Díla, přičemž Dílo se považuje za dokončené je-li způsobilé sloužit svému účelu. Dokladem o dokončení Díla je mimo jiné předávací protokol k Dílu. Zbývající část Ceny Díla bude uhrazena na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem. Lhůta splatnosti zbývající ceny Díla nebude kratší něž 10 dnů a případě delší lhůty splatnosti uvedené na faktuře platí tato delší lhůta.
4. Zhotovitel v konečné faktuře zúčtuje poskytnutou Zálohu.
5. Cena díla bude upravena v případě změn příslušných právních předpisů upravujících sazby DPH. Objednatel odpovídá za správnost údajů sdělených Zhotoviteli pro účely klasifikace sazby DPH.
6. Objednatel hradí cenu díla na bankovní účet Zhotovitele uvedený na příslušné faktuře. Faktury Zhotovitel zašle Objednateli elektronicky na kontaktní Elektronickou adresu Objednatele.
7. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv splatné částky dle Smlouvy o dílo po dobu delší než 7 dní, je Zhotovitel oprávněn přerušit práce na Díle (týká se i plnění záručních povinností). Náklady s přerušením a znovuzahájením prací nese Objednatel, stejně jako vliv přerušení na termíny plnění.
8. Vlastnické právo k věcem, které jsou součástí Díla, ale nebyly pevně zabudovány do stavby, přechází na Objednatele až úplným zaplacením ceny díla. Úplným zaplacením se rozumí zaplacení Ceny díla a ceny dalších prací požadovaných Objednatelem nad rámec ceny díla.
9. V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením Ceny díla nebo její části, či jiného peněžitého závazku, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení až do úplného zaplacení. Nárok na smluvní úrok z prodlení nevylučuje nárok na náhradu škody či jiné újmy v plném rozsahu.

ČL.VII . Předání Díla

1. Objednatele je povinen Dílo protokolárně převzít a to ihned po jeho Dokončení. Objednatel je povinen se k předání díla osobně dostavit, nebo zajistit účast jiné osoby pověřené za Objednatele v této věci jednat. Zhotovitel není povinen zjišťovat rozsah a správnost pověření/zplnomocnění takovéto osoby. V předávacím protokolu bude dohodnut technologicky přiměřený termín odstranění případných vad a nedodělků. Převzetím Díla Objednatel potvrzuje, že mu byla Zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje vady a nedodělky bránící užívání. Dílo je splněno a Objednatel jej převezme v případě, že Dílo bude v souladu s § 2628 občanského zákoníku bez vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkčně nebo esteticky jeho užívání ke sjednanému účelu a bezpečnému provozu ani užívání Díla podstatným způsobem neomezují.
3. V případě, že Objednatel bez právního důvodu odmítne převzít Dílo nebo neposkytuje potřebou součinnost k jeho předání a převzetí, platí, že Dílo bylo Zhotovitelem předáno a Objednatelem převzato k okamžiku takového odmítnutí nebo neposkytnutí součinnosti. Dílo se považuje za Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté také v případě, kdy jej Objednatel fakticky užívá. Předávací protokol se nepovažuje za materiální podmínku předání díla.
4. Za Zhotoviteli jsou oprávněni předat Dílo Objednateli i jeho pracovníci/technici podílející se na instalaci a montáži Díla v Místě plnění.
5. Okamžikem předání Díla přechází na Objednavatele nebezpečí škody k Dílu.

ČL.VIII . Provádění Díla

6. Zhotovitel je povinen a oprávněn s řádnou odbornou péčí provést veškeré práce a dodávky potřebné ke zhotovení díla a tyto práce a dodávky řádně dokončit, jakož i provést veškeré práce a dodávky spojené s odstraněním vad a nedodělků za podmínek stanovených Smlouvou o dílo a obchodními podmínkami.
1. Zhotovitel má právo přenechat provádění Díla či jeho část třetím osobám, zejména subdodavatelům.
2. Objednatel v případě potřeby poskytne zhotoviteli nápojný bod na elektrickou energii.
3. Objednatel má právo kontrolovat postup a způsob provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Zhotovitel je povinen Objednatele na jeho žádost informovat o stavu rozpracovanosti Díla.
4. Objednatel nemá právo odmítnout montáž Díla, že Dílo v době zahájení montáže vykazuje dle jeho názoru vady či nedostatky, neboť v době zahájení a/nebo v průběhu montáže není Dílo dokončené a povinnost Zhotovitele předvést, že Dílo nemá vady, vzniká až jeho dokončením.
5. Zhotovitel je povinen na Staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé při jeho činnosti.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce, požární ochraně a ochraně zdraví, při čemž zhotovitel odpovídá za případné porušení bezpečnostních předpisů, zejména zákona č. 309/2006 Sb., (zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi). Je rovněž povinen respektovat zákaz požívání alkoholu na pracovišti, zákaz kouření mimo vyhrazená místa. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví jakož i požární ochrany na převzatém pracovišti je plně povinností Zhotovitele.
7. Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti k ohrožení života a zdraví Objednatele a členů jeho domácnosti, či k ohrožení provozu nebo bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
8. Objednatel je povinen zajistit stavební připravenost Místa plnění. Místo plnění musí být přístupné a vyklizené minimálně ve vzdálenosti 80 cm od místa instalace/montáže.
9. V případě, že Objednatel nezajistí stavební připravenost pro realizaci Díla (např. nezpřístupní a nevyklidí místo určené k montáži, apod.), je Zhotovitel oprávněn připravit Místo plnění vlastními silami na účet Objednatele. Činnosti potřebné pro přípravu Místa plnění budou Objednateli fakturovány spolu s poslední konečnou fakturou za provedení Díla, a to dle počtu odpracovaných hodin v sazbě 800,- Kč bez DPH za 1 hodinu práce příslušného pracovníka, minimálně však 800,- Kč (minimální manipulační poplatek pro případ nutnosti úpravy/vyklizení Místa plnění).

ČL.IX . Odpovědnost za vady Díla, záruka za jakost a reklamační řád

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude zhotoveno bez vad a že bude v souladu se závaznými právními normami. Práva Objednatele z vadného plnění jsou upravena v § 2099 a násl., § 2615 a násl. a §2629 a násl. Občanského zákoníku.
2. Objednatel má zejména právo, Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy o dílo, na A) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, B) na odstranění vady opravou věci, C) na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo D) právo odstoupit od Smlouvy o dílo. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy o dílo, má Objednatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z Ceny díla. Bližší podmínky ohledně uplatnění práv z vad stanoví občanský zákoník.
3. Zhotovitel přejímá záruku za jakost provedeného Díla. Zhotovitel zaručuje Objednateli, že Dílo bude po dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu. Zhotovitel odpovídá za vady Díla vzniklé po předání Díla v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinnosti Zhotovitele.
4. Záruční doba činí 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla. Je-li Dílo předáváno po částech, běží záruka ve vztahu k předané části již od dílčího předání.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (platí pro vady Díla existující na Díle při předání i pro vady Díla vzniklé v záruční době) na kontaktní emailovou adresu Objednatele info@lfdesign.cz. Reklamace vad může být uplatněna i osobně či písemně na adrese provozoven Zhotovitele uvedených v záhlaví těchto Obchodních podmínek. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. K projednání takto reklamovaných vad nastoupí Zhotovitel do 15 pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. Z tohoto jednání bude pořízen zápis, který bude obsahovat údaje týkající se zejména oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace a dohodu o termínu jejího odstranění, bude-li Objednatel odstranění vady požadovat. V případě, že se Strany nedohodnou na termínu odstranění vady, bude tato Zhotovitelem odstraněna v technicky a technologicky přiměřené době, nejpozději však do 30 pracovních dnů od projednání vady. Objednatel umožní, resp. zajistí Zhotoviteli přístup k dílu k provedení opravy. O odstranění vady bude sepsán písemný zápis/protokol.
6. V případě, že Objednatel bude více než dvakrát reklamovat vadu, jejíž reklamace se následně ukáže jako neoprávněná, resp. se nebude jednat o vadu, za kterou by byl Zhotovitel odpovědný, není Zhotovitel povinen zahájit odstraňování další nahlášené vady, pokud mu nebude dopředu uhrazena záloha ve výši odpovídající předpokládaným nákladům) nezbytným k odstranění takové reklamované vady (cena materiálů a práce, cestovní a jiné náklady).
7. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením nebo ne-dodržením pravidel údržby a na závady, které nevznikly v souvislosti s činností Zhotovitele. Záruka se nevztahuje na věci běžné spotřeby (např. zdroje světla, baterie, atd.) a na věci s kratší dobou životnosti, než je sjednaná doba záruky. Podmínkou záruky je provádění řádného servisu a nezbytných revizí.
O vadu vzniklou v záruce se nejedná zejména v následujících případech:
a. Vada je následkem užívání Díla v rozporu s předaným návodem;
b. Vada je následkem nesprávného použití,
c. Vada je následkem fyzického a viditelného poškození
8. Zhotovitelem poskytnutá záruka zaniká v případě neodborného zásahu do díla Objednatelem či třetí osobou, pokud k tomuto nedal Zhotovitel výslovný písemný souhlas.
9. Strany se mohou písemně dohodnut (dodatkem či novou dohodou), že Zhotovitel bude poskytovat za úhradu pozáruční servis. V takové dohodě bude kromě úplaty sjednán zejména rozsah a lhůty servisních prací.

ČL.X . Ochrana osobních údajů

1. Nakládání s Osobními údaji Objednatele podléhá právním předpisům upravujícím ochranu osobních údajů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („nařízení GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
2. Objednatel výslovně souhlasí se zpracováním těchto svých Osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, případně další údaje vyplývají z předložených informací. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vyřízení objednávky, přípravu Cenové nabídky a pro splnění Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem a případnou další obchodní komunikaci mezi Stranami.
3. Zhotovitel se při zpracovávání osobních údajů řídí Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů (Souhlas se zpracováním osobních údajů) zveřejněným na Internetových stránkách.

ČL.XI . Odstoupení od Smlouvy o dílo

1. Objednatel bere na vědomí, že není oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo ve smyslu § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku, neboť mimo jiné úhradou Zálohy bude započato s plněním Smlouvy o dílo (nákup materiálu, jeho zpracování, přípravné práce, apod.)
2. Zhotovitel je kromě zákonných důvodů pro odstoupení oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit v případě, že Objednatel takto podstatně poruší Smlouvu o dílo:
(i) Objednatel je v prodlení s úhradou jakékoli části Ceny Díla po dobu delší než 30 dnů;
(ii) Objednatel neposkytne Zhotoviteli potřebnou součinnost k řádnému provedení Díla a nezjedná nápravu ani do 14 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k nápravě.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo v případě jejího podstatného porušení ze Strany Zhotovitele ve smyslu § 2001 a násl. a § 2106 a násl. Občanského zákoníku. Písemné odstoupení od Smlouvy o dílo Objednatel zašle na kontaktní adresy uvedené v těchto Obchodních podmínkách.
4. V případě ukončení Smlouvy o dílo odstoupením před tím, než byla zahájena montáž Díla v Místě plnění (za zahájení montáže se však rozumí i situace, kdy pracovníkům Zhotovitele bude na místě odepřen nebo nebude umožněn přístup na Staveniště), má Zhotovitel v rámci vypořádání zaniklé Smlouvy o dílo nárok na částku ve výši uhrazené Zálohy. Tím není vyloučen nárok na náhradu škody či jiné újmy v plném rozsahu.

ČL.XII . Smluvní pravidla pro B2B Smlouvy o dílo

1. Je-li Objednatel podnikatelem, tedy osobou, která uzavírá Smlouvu o dílo v souvislosti se svojí podnikatelskou činností, tedy vlastní výrobní, obchodní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, použijí se na právní vztah ze Smlouvy o dílo současně i ustanovení tohoto článku. Odchylná ujednání uvedená v tomto článku mají přednost před ostatními ujednáními v těchto Obchodních podmínkách.
2. V případě, že Objednatel písemně neoznámí vadu Díla bez zbytečného odkladu po jejím zjištění (platí pro vady díla existující na díle při předání i pro vady díla vzniklé v záruční době), zanikají mu práva z vadného plnění.
3. Zhotovitel neodpovídá Objednateli za škodu spočívající v ušlém zisku způsobenou vadou Díla. Odpovědnost Zhotovitele za skutečnou škodu se omezuje do výše dvojnásobku sjednané Ceny díla.
4. V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením Ceny díla nebo její části, či jiného peněžitého závazku, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení až do úplného zaplacení. Nárok na smluvní úrok z prodlení nevylučuje nárok na náhradu škody či jiné újmy v plném rozsahu.
5. Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

ČL.XIII . Řešení sporů

1. Vyřizování stížností Objednatele, který je Spotřebitelem, zajišťuje Zhotovitel prostřednictvím emailu na adrese elektronické pošty info@lfdesign.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Objednatele zašle Zhotovitel na Elektronickou adresu Objednatele.
2. K projednání případných sporů vyplývajících ze Smlouvy o dílo je dána pravomoc soudů České republiky. Veškeré právní vztahy vznikající ze Smlouvy o dílo se řídí právním řádem České republiky.
3. Objednatel - spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele.
4. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce se zahajuje výlučně na návrh Objednatele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo se Zhotovitelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Objednatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Zhotovitele poprvé.
5. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce.

ČL.XIV . Závěrečná ustanovení

1. Je-li některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy o dílo. Namísto takového neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
2. Objednatel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vyplývající ze Smlouvy o dílo na třetí osobu.
3. Objednatel prohlašuje, že mu Zhotovitel před uzavřením Smlouvy o dílo sdělil všechny informace ve smyslu § 1820 Občanského zákoníku.
4. Zhotovitel neodpovídá Objednateli za škodu způsobenou nesplněním jeho povinností vyplývajících z uzavřené Smlouvy o dílo v případě, kdy Zhotoviteli ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale brání vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Zhotovitele, jakož i případy, které jsou nezávislé na vůli Zhotovitele, jejichž vznik Zhotovitel nemůže ovlivnit a dočasně či trvalé brání Zhotoviteli v plnění povinností dle uzavřené Smlouvy o dílo bez ohledu na jejich předvídatelnost, zejména válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, epidemie apod. O dobu trvání výše uvedených překážek nebo případů se prodlužují lhůty k dokončení Díla Jedná-li se o překážku nebo případ, který trvale brání Zhotoviteli v plnění jeho povinností dle Smlouvy o dílo, je kterýkoliv účastník Smlouvy o dílo oprávněn od smlouvy odstoupit.